FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RACOWNIKÓW
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP


Tekst jednolity
stan prawny na dzień 9 października 2014 r.
Ł ó d ź - 2014 r.STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW KOMUNlKACJI
MIEJSKlEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne


§ 1.

Związek nosi nazwę:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
w RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


§ 2.
1. Związek jest dobrowolną, niezależną, samorządną, organizacją zrzeszającą osoby
fizyczne wykonujące prace określonego rodzaju u pracodawców wszystkich
sektorów i podmiotów gospodarczych działających na rzecz komunikacji miejskiej,
bez względu na rodzaj umowy tj. o pracę lub umowy cywilno – prawnej.
2. Członkiem związku może być osoba, która wykonywała pracę w zakładach
wymienionych w ust. 1 i przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje
bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.


§ 3.
Siedzibą związku jest 90 - 406 Łódź ul. Piotrkowska 17


§ 4.
Związek posiada osobowość prawną.


§ 5.
1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach oraz
międzynarodowych aktach i konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polski.
2. Podstawą działania Związku są: Statut, uchwały, regulaminy i inne akty wewnętrzne
uchwalone przez uprawnione organy Związku.


§ 6.
1. Związek działa na zasadach określonych prawem i może przystąpić do organizacji
międzyzwiązkowych w kraju i za granicą oraz współtworzyć organizacje
międzyzwiązkowe w kraju i za granicą.
2. O przystąpieniu decyduje Rada Krajowa Związku.

§ 7.
1. Związek w działalności statutowej jest niezależny od organów administracji
Państwowej, samorządowej i gospodarczej.
2. Związek współdziała na zasadach partnerskich z innymi związkami Zawodowymi,
ich Zrzeszeniami dla dobra i umocnienia ruchu związkowego.


ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU


§ 8.
Celami Związku są w szczególności:
1. Reprezentowanie i obrona praw i interesów w zakresie warunków pracy i płac oraz
warunków socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów,
bezrobotnych i ich rodzin.
2. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej i ochrona godności ludzi
pracy.
3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno - ekonomicznych.
4. Dążenie do podnoszenia rangi ruchu zawodowego.
5. Współdziałanie z organizacjami związkowymi innych krajów na rzecz postępu
społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych oraz pokoju i przyjaźni
między narodami.


§ 9.
Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:
1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowiska członków
wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej
i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń.
2. Działanie na rzecz realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów
zbiorowych pracy, porozumień i innych umów. Obrona osiągniętych uprawnień.
3. Związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych.
4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy systemu ubezpieczeń
społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej i dotyczącej
ludzi pracy.
5. Podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodom
w komunikacji miejskiej i pokrewnym.
6. Prowadzenie sporów z organami administracji państwowej, samorządowej
z organami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych.
7. Prowadzenie działalności szkoleniowej, racjonalizatorskiej, informacyjnej,
propagandowej, reklamowej, wydawniczej, socjalnej, wypoczynkowej, kulturalnej
i sportowo - rekreacyjnej, zgodnie z przepisami prawa.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa. w tym usługi
transportowe, oraz:
33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych
sklepach
49.31.Z - Transport lądowy pasażerski , miejski i podmiejski
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski , gdzie indziej
niesklasyfikowany
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
w budynkach
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana.
9. Otaczanie szczególną opieką młodych członków związku, dbanie o podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
10.Kultywowanie tradycji Związku, organizowanie i prowadzenie badań nad jego
historią.
11.Udzielanie pomocy finansowej zakładowym, międzyzakładowym i okręgowym
organizacjom związkowym w posiedzeniach statutowych organów związku
zgodnie z możliwościami finansowymi Związku.
12.Zapewnienie ochrony prawnej wszystkim członkom Związku i w uzasadnionych
przypadkach pokrywanie kosztów pomocy prawnej zgodnie z możliwościami
finansowymi Związku.
13.Stałe usprawnianie i polepszanie łączności Centrali z zakładowymi,
międzyzakładowymi i okręgowymi organizacjami związkowymi.
14.Działalność Biura ZZPKM.


§ 10.
Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami
władzy i administracji.
W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku
jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji - Związkowi
przysługuje prawo do akcji protestacyjnych i strajku na zasadach określonych
obowiązującym prawem.


ROZDZIAŁ III.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU


§ 11.
1. Członkowie mają równe prawa i obowiązki.
2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie deklaracji złożonej
do zakładowej organizacji związkowej /międzyzakładowej/.
3. Dowodem przynależności do Związku są:
a) deklaracja,
b) ważna legitymacja związkowa,
c) aktualny rejestr Związku.
4. Członkiem Związku nie może być osoba należąca do innego związku.


§ 12.
Członkowie mają prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
2. Wybierać i być wybieranym do władz wszystkich instancji związkowych na
zasadach i warunkach określonych ordynacją wyborczą.
3. Zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków jego
bytu i pracy.
4. Zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku.
5. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podjąć
uchwałę dotyczącą jego osoby.
6. Korzystać z obrony swych praw przez Związek oraz z pomocy socjalnej, prawnej
i materialnej Związku.
7. Korzystać z majątku Związku oraz jego instytucji i urządzeń za zgodą Zarządu
Związku.
8. Być bieżąco informowanym o decyzji organów wszystkich szczebli Związku.


§ 13.
Członek Związku ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów statutowych Związku.
2. Uczestniczyć w życiu Związku i regularnie płacić składki członkowskie.
3. Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane
przezeń postulaty.
4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między
członkami załogi pracowniczej.
5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania
i pomocy.


§ 14.
1. W przypadku naruszania obowiązków członkowskich (§ 13) stosuje się wobec
członka Związku, członka organu statutowego Związku, środki wychowawcze
w postaci zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia (w formie pisemnej).
2. Z wnioskiem o zastosowanie środków wychowawczych może wystąpić:
a) wobec członka Związku, członek Związku, który stwierdził naruszenie
obowiązków członkowskich, bądź stosowny organ statutowy,
b) organ statutowy Związku, który stwierdził naruszenie obowiązków przez
członka tego organu.
3. Decyzję podejmuje stosowny organ organizacji zakładowej/międzyzakładowej, lub
Związku, po wysłuchaniu członka. Uchwała o zastosowaniu środków
wychowawczych powinna być podjęta w obecności członka Związku i udzieleniu
przez niego wyjaśnień. Jeżeli członek Związku pomimo zawiadomienia nie zgłosi
się na posiedzenie organu statutowego, uchwała o ukaraniu może zapaść w jego
nieobecności.
4. Środki wychowawcze i kary stosuje wobec:
- członka szczebla zoz/moz – Zarząd ZOZ/MOZ,
- członka funkcyjnego – Zarząd ZOZ/MOZ, Zebranie ogólne członków/delegatów/,
Zarząd Krajowy, Rada Krajowa.
5. Od uchwały o ukaraniu przysługuje ukaranemu prawo odwołania się do Zebrania
członków/delegatów, Zarządu Krajowego Związku lub Rady Krajowej w terminie
jednego miesiąca, licząc od dnia doręczenia uchwały, bądź skutecznego
powiadomienia o uchwale.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zebraniu członków/delegatów bądź
Zarządzie Krajowym lub Radzie Krajowej.
Zatwierdzona uchwała przez Zebranie członków/delegatów bądź Zarząd Krajowy
lub Radę Krajową jest prawomocna od dnia pojęcia tej uchwały przez Zarząd
organizacji zakładowej/międzyzakładowej.


§ 15.
1. Do stażu związkowego zalicza się okresy:
a) Przynależność do innego związku zawodowego, jeżeli przerwa w przynależności
związkowej nie trwała dłużej niż 6 miesięcy,
b) Czasowego pozostawania bez pracy nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba że
stosunek został rozwiązany z winy pracownika lub przez porzucenie pracy,
c) Urlopu na wychowanie dzieci.
2. Decyzje w przypadkach szczególnych o zaliczeniu stażu podejmuje Zarząd
zakładowy/międzyzakładowy/ lub okręgowy organizacji.


ROZDIAŁ IV.
WŁADZE ZWIĄZKU


§ 16.
Władzami na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:
1. Ogólnozwiązkowa :
a) Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
b) Rada Krajowa Związku,
c) Zarząd Krajowy Związku,
d) Prezydium Zarządu.
2. Okręgowe :
a) Okręgowy Zjazd Delegatów Związku,
b) Zarząd Okręgu Związku,
c) Prezydium Zarządu Okręgu.
3. Zakładowe lub Międzyzakładowe :
a) Ogólne Zebranie Członków/Delegatów Zakładowej/Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej,
b) Zarząd Zakładowy/Międzyzakładowy,
c) Prezydium Zarządu Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej.


§ 17.
1. Członkowie władz związkowych wszystkich organów mogą być zawieszeni lub
odwołani w tych przypadkach, gdy działają niezgodnie ze Statutem Związku,
naruszają obowiązujące uchwały organów związkowych.
Wniosek o odwołanie/zawieszenie może nastąpić na żądanie co najmniej 1/3
członków/delegatów i jest podejmowany w drodze uchwały odpowiedniego organu
statutowego Związku.
Zawieszenie nie może trwać dłużej niż kadencja organów związkowych.
Na zaproszenie danego organu związku przysługuje zawieszonemu członkowi prawo
uczestniczenia w zebraniach bez prawa głosowania, oraz zabierania głosu,
chyba, że dotyczy to jego postępowania.
2. Mandat członka Związku przed upływem kadencji wygasa w razie:
a) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich oraz ograniczenia zdolności
do działań prawnych,
b) wystąpienia i wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na zakaz sprawowania funkcji
w organizacjach społecznych, na karę pozbawienia wolności (nie dotyczy kar
pozbawienia wolności w zawieszeniu),
d) zmiany zakładu pracy powodującej wyjście poza obszar działania Związku,
e) śmierci.
3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje właściwy organ Związku w trybie
określonym w § 14 ust. 3 i 5 statutu z wyjątkiem określonym w ust. 1 pkt. e § 17.
4. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka organu Związku
pełniącego kierowniczą funkcję w tych organach - wybiera się do pełnienia tej
funkcji innego członka danego organu. W przypadku zmniejszenia się stanu
osobowego danego organu Związku o ponad 50% przeprowadza się nowe wybory
na zwołanym Nadzwyczajnym Zebraniu członków/delegatów danej organizacji.


§ 18.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organom związkowym przysługuje
prawo kooptacji. Liczba członków organu powołanych w drodze kooptacji nie może
przekraczać w okresie kadencji 1/5 jej składu osobowego.
Uchwały w tych sprawach wymagają 2/3 ogólnej liczby członków danego organu
statutowego.
2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego danego organu Związku o ponad
50% przeprowadza się nowe wybory na zwołanym Nadzwyczajnym Zebraniu
członków/delegatów danej organizacji.


§ 19.
1. Kadencja organów Związku trwa od Krajowego Zjazdu Delegatów, na którym
organy związku zostały wybrane do Krajowego Zjazdu Delegatów, odbywanego
4 lata od wyborów.
2. Władze Związku odpowiedzialne są za realizację zadań statutowych.


ROZDZIAŁ V
KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU


§ 20.
1. Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest najwyższym organem Związku.
2. Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.


§ 21.
Do uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów Związku należy:
1. Ustalenie programu działania Związku.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Krajową
Związku i Główną Komisję Rewizyjną.
3. Rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Rady i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej skwitowania dla
ustępującego Zarządu Krajowego i Rady Krajowej.
5. Uchwalanie Statutu Związku, oraz jego zmiany.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
7. Ustalanie składu liczbowego i wybór Rady Krajowej Związku, Zarządu Krajowego,
Komisji Rewizyjnej, wybór i odwołanie Przewodniczącego Związku
i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.


§ 22.
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co
najmniej 50% Delegatów.
2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust.1 w pierwszym terminie,
wyznacza się drugi termin Zjazdu w odstępstwie co najmniej 30-minutowym od
pierwszego terminu.
3. Posiedzenie odbyte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę
delegatów, a podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące
dla wszystkich organizacji.
4. Postanowienia ust, 1, 2 i 3 są stosowane przy posiedzeniach:
- Zjazdu Sprawozdawczego ZZPKM,
- Rady Krajowej ZZPKM ,
- Zarządu Krajowego ZZPKM ,
- Prezydium Zarządu Krajowego ZZPKM ,
- Okręgów ZZPKM ,
- zakładowych/międzyzakładowych oraz wydziałowych organizacji
związkowych.


§ 23.
1. Krajowy Zjazd Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Delegatów w terminach
i wsposób określony w statucie.
2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad
Krajowego Zjazdu Delegatów mają prawo zgłaszać: Zarząd Krajowy, Prezydium
Zarządu Krajowego i Główna Komisja Rewizyjna. O projektach uchwał, w tym
uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, Delegaci powinni być
zawiadamiani na co najmniej 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Uchwały Krajowego Związku Delegatów są podejmowane zwykłą większością
głosów z wyjątkiem postanowień dotyczących Statutu i likwidacji Związku, które
wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych na Krajowym
Zjeździe Delegatów.


§ 24.
Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Rada Krajowa Związku nie później niż w terminie
3 miesięcy po upływie kadencji, a o jego miejscu i porządku zawiadamia na 30 dni
przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.


§ 25.
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany jest:
a) na podstawie uchwały Rady Krajowej,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków,
c) na wniosek co najmniej 1/3 Delegatów.
2. Rada Krajowa zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie
1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjętej Uchwały.


§ 26.
1. Do 31 maja każdego roku Zarząd Krajowy zwołuje zebranie Rady Krajowej lub
Zjazdu. Uchwały tego posiedzenia zapadają zgodnie z obowiązującą Ordynacją
Wyborczą i są wiążące dla wszystkich organizacji.
2. W przypadku nie uzyskania skwitowania przez Zarząd, Radę Krajową dokonuje
się wyboru nowych władz.


ROZDZIAL VI.
RADA KRAJOWA ZWIĄZKU


§ 27.
Rada Krajowa kieruje pracami Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami
Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu oraz reprezentuje
Związek na zewnątrz.


§ 28.
1. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
a) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
b) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
c) uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Związku,
d) podejmowanie uchwały o przystąpieniu /rezygnacji/ Związku do krajowych
i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
e) nadzorowanie działalności Zarządu Rady Krajowej Związku,
f) określenie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalanie
budżetu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
g) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,
h) udzielanie skwitowania dla Zarządu Krajowego
i) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych
i gospodarczych,
j) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów okręgowych Związku,
k) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na sześć
miesięcy,
l) interpretowanie postanowień Statutu,
ł) w okresie między Zjazdami Rada Krajowa Związku jest uprawniona do
dokonywania zmian w Statucie Związku.
m) uchwalanie regulaminów wewnętrznych (zasad i trybów postępowania)
2. Rada Krajowa podejmuje uchwały dla realizacji zadań określonych w §12 pkt. 6
i 7.
3. Uchwalenie ordynacji wyborczej.


§ 29.
Uchwały Rady Krajowej Związku zapadają zwykłą większością głosów (z wyłączeniem
postanowień dotyczących Statutu, wymagających dla swojej ważności kwalifikowanej
większości głosów) i są wiążące dla wszystkich organizacji.


ROZDZIAŁ VII.
ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU


§ 30.
1. Zarząd Krajowy Związku jest organem wykonawczym Rady Krajowej.
2. Zarząd Krajowy Związku jest wybierany ze składu Delegatów na Zjazd zgodnie
z ordynacją wyborczą.
3. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Przewodniczący Związku, do 2
Wiceprzewodniczących, Sekretarz i 5 Członków.
4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz tworzą Prezydium Zarządu.
5. Przewodniczącemu Związku podlega Biuro Związku.
6. Do reprezentowania i podejmowania decyzji w imieniu Zarządu Krajowego
upoważniony jest Przewodniczący ZZPKM lub upoważniony przez niego
członek Prezydium Zarządu.
7. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku gdy wynik głosowania jest równy - decyduje głos
Przewodniczącego.


§ 31.
1. Zarząd Krajowy Związku kieruje bieżącą działalnością Związku oraz nadzoruje
jego działalność administracyjno - gospodarczą, a w szczególności:
a) kieruje działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Rady
Krajowej,
b) prowadzi działalność gospodarczą Związku, zawiera umowy, zaciąga
zobowiązania finansowe uchwalonego budżetu,
c) realizuje uchwały i decyzje Rady Krajowej,
d) zarządza majątkiem Związku,
e) przyznaje związkowe odznaki i inne wyróżnienia za szczególnie aktywną
działalność związkową,
f) odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,
g) reprezentuje Związek na zewnątrz wobec władz, organów administracji oraz
organizacji społecznych i politycznych,
h) koordynuje działalność jednostek organizacyjnych,
2. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje bieżącą
działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego. Posiedzenia
Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
3. Zarząd Krajowy Związku odpowiada przed Radą Krajową w zakresie:
a) składania bieżących informacji ze swojej działalności,
b) stanu realizacji uchwał i wniosków Rady Krajowej,
c) działalności szkoleniowej, wychowawczej i wydawniczej dla potrzeb pracy
związkowej,
d) działalności gospodarczej i finansowej.
4. Prezydium ze swojej działalności odpowiada przed Zarządem Krajowym.


ROZDZIAL VIII.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA


§ 32.
Główna Komisja Rewizyjna ZZPKM jest organem kontrolnym Związku.
W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, do 2 - Wiceprzewodniczących i 2
Członków.


§ 33.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku.
2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów ogólnokrajowych
i okręgowych Związku.
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi oraz przedstawianie
wyników kontroli i wniosków z nich wynikających organom Związku.
4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
5. Składanie wniosków o skwitowanie dla ustępujących władz Związku.
6. Koordynacja i współdziałanie działalności Komisji Rewizyjnych niższego
szczebla i ustalanie wytycznych do ich pracy.
7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb ale nie mniej niż raz na pół roku.
8. Kontrola płacenia składek członkowskich.


§ 34.
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPKM zapadają zwykła większością przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.


§ 35.
Każdy organ Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń Komisji
Rewizyjnej.


§ 36.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem
i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami
prawa Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest powiadomić odpowiedni organ
Związku.


§ 37.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Krajowego Związku z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ IX.
OKRĘGOWE ORGANY ZWIĄZKU


§ 38.
1. Do okręgowych organów Związku odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Statutu dotyczące organów szczebla ogólnozwiązkowego
w odniesieniu do swojego obszaru działania. Wybory w Okręgowych
Organizacjach Związkowych przeprowadza się nie później niż na 1 miesiąc przed
upływem kadencji, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez uprawniony
organ a w przypadku braku takowej w oparciu o ordynację uchwaloną przez Zjazd
Związku. Okręgowe Organizacje Związkowe posiadają osobowość prawną.
2. Zarząd okręgu jest stroną wobec właściwych miejscowo organów administracji
państwowej, samorządowej, gospodarczej, organizacji społecznych
i politycznych, kierownictw zakładów pracy.
3. Zarząd okręgu koordynuje merytoryczną działalność organizacji
zakładowych/międzyzakładowych.
4. Zarząd okręgu realizuje funkcje ogólnokrajowej organizacji związkowej
w indywidualnych sprawach pracowniczych określonych przepisami prawa.


ROZDZIAŁ X.
PODSTAWOWE WŁADZE ZWIĄZKU


§ 39.
Do zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Statutu dotyczące organów szczebli nadrzędnych
w odniesieniu do swojego obszaru działania.
Zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe posiadają osobowość prawną.


§ 40.
Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez podstawową jednostkę
organizacyjną jaką jest zakładowa/międzyzakładowa organizacja związkowa.

§ 41.
1. Najwyższą władzą wewnętrzną zakładowej/międzyzkładowej organizacji
związkowej jest zebranie ogólne/delegatów członków.
Zakładowa/międzyzakładowa organizacja związkowa samodzielnie uchwala
regulamin wewnętrznego funkcjonowania organizacji, określa jej strukturę oraz
zatwierdza ordynację wyborczą.
2. Kadencja zakładowej/międzyzkładowej organizacji związkowej trwa od zebrania
wyborczego na którym organy organizacji zakładowej/międzyzakładowej
zostały wybrane do zebrania wyborczego, odbywanego po 4 latach od wyborów.
3. Zarząd zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej zwołuje zebranie
wyborcze (po upływie kadencji) niezwłocznie po zakończeniu kadencji, nie
później niż w terminie 6 - miesięcy, jak i sprawozdawcze delegatów/członków do
dnia 31 marca każdego roku i zawiadamia o jego miejscu i porządku
członków/delegatów na 14 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku nie
zwołania Zebrania, termin zebrania wyznacza Zarząd Krajowy.
4. W przypadku nie uzyskania skwitowania Zarządu przez zebranie sprawozdawcze
ogólne delegatów/członków zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej,
zebranie to dokonuje wyboru nowego Zarządu.


§ 42.
1. Zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe posiadają samodzielność
w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy kierując
się uchwałami nadrzędnych organów Związku.
2. Zakładowa/międzyzakładowa organizacja ma prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek.
3. Zakładowa/międzyzakładowa organizacja wykonuje uprawnienia zakładowej
organizacji związkowej przewidziane w obowiązujących przepisach.
4. Zakładowa/międzyzakładowa organizacja dysponuje samodzielnie środkami
finansowymi i kontem bankowym.


ROZDZIAŁ XI.
MAJĄTEK ZWIĄZKU


§ 43
1. Majątek związku jest jednolity i stanowią go nieruchomości, udziały, prawa, środki
finansowe oraz papiery wartościowe bez względu na podmiot zarządzania.
2. Majątek Związku tworzy się:
a) ze składek Członków,
b) z darowizn. zapisów dotacji,
c) z innej działalności statutowej i gospodarczej.
3. Zakładowa/międzyzakładowa organizacja związkowa zachowuje prawo do
posiadanego majątku wypracowanego zgodnie z ust. 2. niniejszego paragrafu.
4. Zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe same określają wysokość
swojej składki ale nie mogą one stanowić mniej niż 1% minimalnego
wynagrodzenia. Podział składki określa Rada Krajowa Związku. Składki
członkowskie nie podlegają zwrotowi.
5. Przyjęcie dotacji, darowizn zapisu nie może być uzależnione od warunków
sprzecznych z interesami Związku.
6. Podstawy działalności statutowej i gospodarczej Związku stanowi budżet.
7. Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych uprawniony jest Przewodniczący Związku lub upoważniony przez
niego członek Prezydium Zarządu.
8. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę majątkową związku ponosi
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.


ROZDZIAŁ XII.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE


§ 44.
1. Związek posiada:
a) sztandar,
b) flagę,
c) medal,
d) odznakę złotą, srebrną, brązową,
e) znaczek,
f) oraz inne nie wymienione w pkt a-e wyróżnienia przyznawane na podstawie
uchwały organów statutowych Związku.
2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna
powołana przez Zjazd.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie,
które składa we właściwym Sądzie.


§ 45.
Statut niniejszy jest tekstem jednolitym zgodnym ze stanem prawnym na dzień
09.10.2014 r.


ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP.


1. W Zjeździe Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej biorąudział
delegaci posiadający mandat delegata wydany przez Zarząd Krajowy Związku.
2. Mandat delegata otrzymują członkowie Związku wybrani w podstawowych
ogniwach działania, t.j. w zakładowych/międzyzakładowych organizacjach
związkowych lub samodzielnych grupach związkowych w ilości proporcjonalnej
do ilości członków.
3. W organizacjach związkowych wybiera się delegatów w następujących ilościach:
do 100 członków czynnych zawodowo - 2 delegatów
od 101 - 500 członków czynnych zawodowo - 3 delegatów
od 501 - 1000 członków czynnych zawodowo - 4 delegatów
powyżej 1000 członków czynnych zawodowo- 5 delegatów
4. Wyboru delegatów, o których jest mowa w pkt 3, dokonują statutowe organy
zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych. Ilość zgłoszonych
kandydatów na delegatów jest nieograniczona. Wybory są tajne. Delegatami
zostają ci członkowie, którzy otrzymają największą ilość głosów. W przypadku
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów, kandydatów
należy wyłonić w powtórnych wyborach. W kolejnej turze wyborów nie biorą
udziału ci kandydaci, którzy uzyskali mniejszą ilość głosów.
5. Kopie protokółu Komisji Skrutacyjnej należy przesłać do Rady Krajowej
Związku.
6. W oparciu o otrzymane protokóły Zarząd Krajowy Związku wyda mandaty
delegata na Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji
Miejskiej w R.P.
7. Członkami Rady Krajowej są przedstawiciele ZOZ/MOZ Związku, wyłonieni
spośród delegatów w zakładowych/międzyzakładowych organizacjach
związkowych i wybranych zgodnie z § 41 ust. 3 i 4 Statutu ZZPKM w RP.
8. Zakładowa organizacja związkowa licząca:
- do 500 członków czynnych zawodowo posiada 1 miejsce w Radzie Krajowej,
- powyżej 500 członków czynnych zawodowo posiada 2 miejsca w Radzie
Krajowej.
9. Skład osobowy Rady Krajowej zatwierdza Zjazd w głosowaniu jawnym.
10.Mandat członka Rady Krajowej trwa przez okres kadencji.
11.Przewodniczącego Związku wybiera Zjazd spośród delegatów.
12.Ilość kandydatów na funkcję przewodniczącego jest nieograniczona.
13.Wybory są tajne.
14.Przewodniczącym Związku zostaje ten kandydat który otrzyma największą ilość
oddanych głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos.
15.W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej ilości
głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie na tych kandydatów.
Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
16.Wiceprzewodniczących ZZPKM /do dwóch osób/, wybiera Zjazd, natomiast
Sekretarza wskazuje Przewodniczący ZZPKM, którego zatwierdza Zjazd
w głosowaniu jawnym.
17.Zarząd Krajowy Związku liczy do 9 osób.
18.W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
Przewodniczący, do 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarz i 5 Członków.
19.Członków Zarządu Krajowego w ilości 5 wybierają poszczególne Okręgi i są to
Przewodniczący Okręgów ZZPKM, których w głosowaniu jawnym zatwierdza
Zjazd. Stają się oni automatycznie członkami Rady Krajowej.
20.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybranych spośród delegatów
na zasadach określonych w punktach 12 – 15. Wiceprzewodniczących Głównej
Komisji Rewizyjnej (do 2) wybierają członkowie Komisji spośród swojego
składu. Organizacje mające przedstawicielstwo w Zarządzie Krajowym nie mogą
być reprezentowane w Głównej Komisji Rewizyjnej.

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź